Phê duyệt đơn vị tổ chức BĐG tài sản cho Viễn thông Hải Phòng

Kính gửi: Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam


Viễn thông Hải Phòng xin thông báo đến quý công ty:

Quý công ty đã được Viễn thông Hải Phòng phê duyệt là đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản cho Viễn thông Hải Phòng theo Quyết định 1744/QĐ–VNPT-HP-KHKT ngày 27/8/2018 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản viễn thông, CNTT.

Đề nghị quý công ty làm thủ tục ký kết, nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, đặc điểm, số lượng: cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi . Danh mục tài sản kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-VNPT-HP-KHKT ngày 29/6/2018 của Viễn thông Hải Phòng.

2. Chất lượng: cũ, hỏng.

 3. Địa điểm hàng hóa: Kho vật tư của Viễn thông Hải Phòng - Thành phố Hải Phòng

4. Giá khởi điểm bán lô hàng:

Đơn giá khởi điểm: 109.147.240 đồng/ tấn đồng quy đổi (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Tổng giá khởi điểm cho toàn bộ lô hàng (làm tròn) là: 8.860.460.000 đồng.

Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

5. Giấy tờ kèm theo tài sản bao gồm:

Quyết định phê duyệt Giá khởi điểm số 1687/VNPT-HP-HĐTL ngày 20/8/2018 của Viễn thông Hải Phòng, Quyết định thanh lý số 1288/QĐ-VNPT-HP-KHKT ngày 29/6/2018 của Viễn thông Hải Phòng, chứng thư thẩm định giá số 7.30-1/2018/CT-VAE ngày 10/8/2018 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam.

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay sau khi nhận được tiền bán hàng.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.